Weekly News

Hälsorum i Slussfors E-HÄLSA

Virtuella hälsorum en del av framtidens sjukvård

Sjukvården står inför stora problem, både när det gäller resurser och tillgänglighet. Inte minst i glesbygden. En av flera lösningar heter ”Virtuell hälsovård på distans”.

"Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum som ska hållas öppet dygnet runt för vårdtagarna."

Det är inte ovanligt att människor, framför allt i Norrlands inland, kan ha tio mil eller mer till närmaste vårdcentral.

Här finns också den högsta andelen äldre människor, varav många är multisjuka, och den högsta försörjningsbördan. Om utvecklingen fortsätter som i dag pekar mycket på att det om mindre än 15 år finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i många av Sveriges glesbygdskommuner.

Ett av problemen blir då att säkerställa att alla har tillgång till bra och effektiv sjuk- och hälsovård.

Det är bland annat mot den bakgrunden som man ska se den satsning med virtuell hälsovård på distans som nu provas i Västerbottens läns landsting.

En av initiativtagarna är Peter Berggren, distriktsläkare i Storuman och en av eldsjälarna inom forskningsorganisationen GMC ¬– Center of Rural Medicine – samt en av grundarna till NHI – Nordic Health Innovation.

– Vår ambition är att norra Sverige ska vara en bra testbädd för glesbygdsmedicin. Vårt demografiska försprång kan vi använda till vår fördel. Vi siktar på att hitta metoder och tjänster som ska hjälpa människor att leva längre och hälsosammare hemma, säger han.

Ett exempel på glesbygdsmedicinska satsningar är utbyggnaden av virtuella hälsorum.

– Många byar och samhällen i inlandet är för små för att det ska finnas utrymme för en vårdcentral och det är här som hälsorummen kommer in i bilden, förklarar Peter Berggren.

– Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum som ska hållas öppet dygnet runt för vårdtagarna. Här finns till en början möjlighet för patienterna att kunna ta blodprov för att exempelvis kontrollera blodtryck, sitt blodsocker eller sin varannivå på egen hand. Informationen överförs sedan elektroniskt till patientansvarig läkare oh sjukvårdens journalsystem.

Läkare och annan vårdpersonal ska också, är det tänkt, vid behov kunna kopplas upp via videolänk för patientsamtal och bedömning. I framtiden kan man också tänka sig att olika ultraljudsundersökningar, hörselscreening och ögontrycksmätningar kan göras på det här sättet.

Erfarenheterna från de hälsorum som varit i gång i Storumans kommun har varit övervägande positiva. Till dessa finns personal knutet, skolsköterska eller medarbetare inom hemtjänsten, som kan hjälpa patienterna till rätta vid behov.

– Vi har än så länge bara sett början på en ny, teknikbaserad utveckling inom sjuk- och hälsovården, menar Peter Berggren. I framtiden kommer de virtuella hälsorummen att få fler och fler funktioner, liksom mer vård och fler undersökningar kommer att ordnas i hemmet. Det är i princip bara vår egen fantasi som kan sätta gränser.

– Vinsterna är många. Tillgängligheten ökar när vi tar vården ut till patienterna. Vi får sänkta kostnader för resor och transporter. Det blir också lättare att säkerställa hög kvalitet i vården när fler specialister kan konsulteras på ett tidigt stadium.

Men det finns också utmaningar som kräver sina lösningar.

– En av de största är att göra tekniken så enkel att den är självinstruerande, säger Peter Berggren.

Intresset för det arbete som nu pågår i Norrlands inland är stort. Inte bara i Sverige och Norden utan även i andra länder där det bor få människor på stora ytor, exempelvis Kanada, USA och Australien.

På samma sätt är intresset stort i flera utvecklingsländer där det i många fall är långt till kvalificerad vård i allmänhet.

– Inom kort inleder vi två projekt i Indonesien respektive Kenya där vi ska testa det här sättet arbeta på, berättar Peter Berggren.

Han fastslår också att försöken med hälsorum är något som också har framtiden för sig även i storstäder.

– Ett exempel på hur man kan underlätta skulle kunna vara att apoteken utrustas med virtuella hälsorum.


Peter Berggren är distriktsläkare i Storuman och en av de drivande krafterna bakom de virtuella hälsorummen.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar