Weekly News

Viktigt med lek och rörelse

Att leka och röra på sig är en naturlig del i barns utveckling. Tack vare lek och rörelse kan barn utvidga sin fantasi, sin kreativitet samt sin förmåga att interagera med andra. Och en del barn behöver faktiskt mycket rörelse för att kunna koncentrera sig.

Regelbunden fysisk aktivitet är något som är viktigt för barns hälsa – det är känt sedan länge. Och det är lika väsentligt med organiserad rörelse som spontan sådan. Vi vet även att lusten och förmågan att leka är medfödd, men att barnet till en början behöver vuxnas hjälp. När barnet är nyfött handlar det främst om att upptäcka sin omvärld genom att använda sina olika sinnen som syn, lukt och känsel. Här handlar leken och rörelsen i första hand om att införliva en trygghet hos spädbarnet.

När barnet sedan växer utvecklas även leken som går igenom faserna fantasilekar, rollekar samt regellekar. Som förälder eller närstående vuxen är det viktigt att hela tiden uppmuntra till lek och rörelse. Genom att låta barn vistas mycket utomhus får barnet friheten att röra sig över stora ytor. Naturens upplevelser av färger och form bidrar dessutom till att barns sinnen utvecklas.

Fredrika Mårtensson är docent och lektor vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykolog vid SLU i Alnarp. Hon berättar om deras forskning kring utomhuslek och barns hälsa i avhandlingen ”Den nyttiga utevistelsen? – Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang”.

– Utomhusleken tillför en unik kombination av utmaningar för det urbaniserade barnet som handlar om möjlighet till naturkontakt och fysisk utmaning under lekfulla former.

Och hon fortsätter:

– En bra utemiljö är inte lika med dyrköpt lekutrustning. En mycket viktig sak är en småbruten struktur av många mindre platser, till exempel dungar och buskar utspridda över ett vidare landskap som gärna får vara kuperat. Vi har sett att sådana rymliga och varierande gröna miljöer ger goda chanser till lek.

Det handlar om lek som innefattar fysisk aktivitet, men även om mental rörelse. Hon förklarar att miljöpsykologiska teorier beskriver hur naturens distraktion i form av exempelvis lövprassel och porlande vatten fascinerar människan.

Intrycken från naturen bidrar till att barns fantiserande blir mer associativt. De sociala sammanhangen blir mer öppna och flexibla och möjliga för det enskilda barnet att påverka till exempel genom att växla mellan olika lekteman, roller och platser.

– Den fysiska aktiviteten som äger rum utomhus tenderar också att bli mer äventyrlig och innehålla moment av risktagande och en skräckblandad förtjusning förknippad med sådant som höga höjder, olika naturelement och risken att kunna gå vilse.

Fakta


Dela artikeln

Journalist

Linda Kante

Fler artiklar