Weekly News

Carl Bennet styrelseordförande Getinge AB SÄKERHET

Värde för patienten är nyckeln till framtidens sjukvård

Aldrig tidigare har vår förståelse av hälsa och sjukdom utvecklats i ett så högt tempo som det gör nu. Vi står mitt i en kunskapsexplosion, som leder till nya diagnostiska metoder, nya behandlingsmöjligheter och nya tjänster med potential att förbättra befolkningens hälsa och vården för patienter.

Framtidens sjukvård kommer präglas av utmaningen att balansera dessa möjligheter mot fortsatt stigande kostnadstryck och begränsade budgetar. Utvecklingen kräver att den svenska sjukvården tänker nytt vad gäller styrning och ledning samt prioritering av sina investeringar. Life science-industrin och andra aktörer som tillhandahåller dessa lösningar behöver kunna bevisa varför just deras erbjudande bör inrymmas i den allt mer pressade budgeten. Det behövs en gemensam målbild och språk för att säkra relevanta innovationer och förtydliga investeringslogiken.

Värde är grundstenen i värdebaserad vård, samtidigt som det erbjuder framtidens gemensamma målbild och språk. Värde definieras som de utfall som uppnås för en patientgrupp, delat med vårdens totala kostnad för densamma. Om utfallen förbättras till samma eller minskad kostnad har ett ökat värde uppnåtts. Sjukvården bör kräva att industrins innovationer är värdeskapande, och industrins aktörer bör belönas i relation till hur deras produkter bidrar till ökat värde för patientgruppen.

The Economist, Intelligence Unit har nyligen utvärderat värdebaserad vård. Slutsatsen är att värdebaserad vård tar bort ineffektivitet och ser till att resurserna hamnar där de gör störst nytta. Forskningen kan på ett bättre sätt anknytas till behov som patienterna har. The Economist Intelligence Unit har också tittat på förutsättningarna att införa värdebaserad vård i 25 länder över världen. Sverige bedöms ha de bästa förutsättningarna av alla. Det som saknas är ett samlat politiskt ledarskap för att omsätta goda förutsättningar i handling. Det är verkligen en utmaning vi måste anta.

På internationell nivå pågår ett arbete med att beskriva relevanta utfall per patientgrupp och se till att en gemensam definition av värde finns att tillgå världen över. Arbetet som leds av organisationen ICHOM bygger i betydande grad på svensk expertis. Den svenska erfarenheten av att mäta utfall innebär i det rådande klimatet ett viktigt försprång. I detta begynnande paradigmskifte för vården har Sverige nu en möjlighet attrahera internationella samarbeten och investeringar för att utveckla och testa värdet av innovativa produkter och tjänster. Detta är till fördel för såväl vårdgivare som industrin, men framför allt för landets patienter.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar