Weekly News

Fyra av fem barn botas från cancer

I Sverige drabbas cirka ett barn om dagen av cancer. I dag blir så många som fyra barn av fem friska tack vare senare tids framsteg inom forskningen.

Trots att forskningen gjort oomtvistliga framsteg de senaste 40 åren är orsaken till varför barn får cancer ännu i de flesta fall oklar. Vissa cancerformer som Retinoblastom, en typ av ögoncancer har en hög ärftlig faktor, men övriga cancerformer hos barn är svåra att hitta en orsak till varför de uppstår. Cancer hos barn skiljer sig således markant från cancer hos vuxna, då man vet att vuxencancer till största delen beror på omvärldsfaktorer och levnadsmönster. Hos barn dominerar cancerformer som leukemi och hjärntumörer som står för cirka en tredjedel av cancerfallen vardera, medan den resterande tredjedelen utgörs av så kallade solida tumörer som till exempel skelettcancer, cancer i njurarna samt lymfkörtelcancer. De flesta barn som insjuknar gör det mellan två och sex års ålder.

När det som inte får hända plötsligt blir verklighet drabbas naturligtvis ofta hela familjen hårt av sjukdomsbeskedet. Viktigt är att komma ihåg att tack vare forskningens framsteg de senaste 40 åren blir så många som fyra av fem barn friska och är cancerfria efter fem år. Ett viktigt skäl till att behandlingarna numera är så effektiva är framtagandet av cytostatika, det vill säga cellgifter. Hos barn delar sig nämligen cancercellerna oftare än hos vuxna, vilket gör att de svarar bättre på cytostatikabehandling. Komplement eller alternativ till cytostatikabehandling, i de fall där denna inte lämpar, är operation eller strålbehandling.

I dag har vården tydliga protokoll för hur man behandlar barn med cancer, och dessa processer är utformade för att passa barns speciella behov. Hänsyn tas till att barn är växande individer som ska kunna återgå till ett normalt liv och en normal pubertet senare i livet efter avslutad behandling. Behandlingarna bygger på internationella forskningssamarbeten och samma protokoll, med små individuella justeringar, följs på nationell, nordisk alternativt europeisk basis, beroende på cancerform. Viktigt är att man som förälder kan förlita sig på att oavsett var man är bosatt kan man räkna med likvärdig vård som bygger på den senaste forskningen. Detta anses vara en viktig orsak till att så många barn i dag blir friska från sin cancer.

Ett barn eller en tonåring växer och utvecklas och är en individ i ständig förändring som måste tillåtas fokusera så mycket som möjligt på de friska delarna av tillvaron som att umgås med kompisar, gå i skolan, och ha normala relationer med andra än familjen och sjukhuspersonalen, cancerbehandlingen till trots. Även efter behandlingen, där uppföljning av barnen i nuläget kan ske fram till 18 års ålder, är vården ofta noga med att påpeka att det är viktigt att man försöker leva ett så normalt liv som möjligt. Vad gäller efterbehandlingen pågår just nu ett nationellt projekt som arbetar med att förbättra eftervården för den nya generationen av unga vuxna som haft cancer som barn, cirka 1/700 ung vuxen. Projektet syftar till att säkerställa rätt eftervård så att eventuella biverkningar av behandlingen och sjukdomen följs upp likadant i hela landet enligt de nationella riktlinjer för eftervård som nu håller på att skapas och införas.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar