Weekly News

Jean-Luc af Geijerstam & Rickard Broddvall E-HÄLSA

Framtidens digitala vård och omsorg

E-hälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg samt samordnar regeringens initiativ på en såväl nationell som internationell nivå. Tillförordnade stabschefen Jean-Luc af Geijerstam och utredare Rickard Broddvall om E-hälsomyndighetens utmaningar och Sveriges vision att vara bäst i världen på e-hälsa år 2025.

”I framtiden kommer vi att se en läkemedelslista som är integrerad och naturlig i vårdens arbete och vardag”

Som tillförordnad stabschef har Jean-Luc af Geijerstam det strategiska ansvaret för att samordna e-hälsomyndighetens uppdrag enligt regeringsbeslut. En uppgift som kräver ett långsiktigt arbete, tydliga visioner och ett ständigt fokus på patientens och vårdtagarens bästa. Jean-Luc af Geijerstam berättar om hur framtidens digitalisering av vård och omsorg kan gynna samhället och individen.

Det finns ett tydligt mönster i medborgarnas vardag där man allt mer strävar efter att kunna sköta sin tillvaro med hjälp av digitala medel som både förenklar och individanpassar samhällets många tjänster. Vi har sett en snabb utveckling inom många områden och har i dag för vana att exempelvis sköta våra bankärenden via e-tjänster. Området vård och omsorg präglas av ett stort ansvar, dels gentemot patienten, dels gentemot den lagstiftning och de regeringsbeslut som styr E-hälsomyndighetens arbete. Därför har vi inte sett samma snabba utveckling inom det området, säger Jean-Luc.

En av E-hälsomyndighetens stora satsningar är den nationella läkemedelslistan. Regeringen har lagt fram förslag till en ny lag som ska ersätta nuvarande lagar om receptregistret och läkemedelsförteckningen. Lagförslaget och det nya register som lagen reglerar, den nationella läkemedelslistan, syftar till att skapa bättre tillgång till samlad information för både patienter och professioner om en patients receptförskrivna läkemedel, vilket effektiviserar och bidrar till ökad säkerhet för patienten. Detta möjliggör ett informationsutbyte mellan vård, apotek och patient. Där till exempel en läkare kan se patientens historik och utskrivna mediciner från andra behandlande läkare.

Rickard Broddvall är utredare på E-hälsomyndigheten och var tidigare sekreterare i E-hälsokommittén som lade fram förslaget om en nationell läkemedelslista, det förslag som regeringen nu gått vidare med. Han menar att visionen E-hälsa 2025 förutom att skapa förutsättningar för digitala utbyten också sätter individen i centrum. Den nationella läkemedelslistan är ett exempel på det som också är tydligt kopplat till visionens tre insatsområden; regelverk, termer och begrepp samt standarder. Han betonar vikten av att öka patientsäkerheten i läkemedelsprocessen samt att den nationella läkemedelslistan kommer möjliggöra att vård, apotek och patienten får ta del av helhetsbilden och historiken. Vilket krävs för att undvika felmedicineringar och i förlängningen att patienter läggs in till följd av biverkningar. – Behovet av en digitalt effektiviserad vård och omsorg som sätter patienten och vårdtagaren i fokus har funnits länge. Det är dock först nu vi har det lagförslag som möjliggör första steget av den nationella läkemedelslistan. I dag befinner vi oss i ett konkret läge där vi på E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att förbereda införandet Det är ett omfattande uppdrag som kräver medverkan från många kompetenser, som till exempel arkitekter, jurister, farmaceuter och tekniker som kvalitetssäkrar den färdiga produkten, säger Rickard Broddvall.

I lagförslaget skisserar regeringen en framtida vision för den nationella läkemedelslistan med ett ökat antal tjänster. Tjänster där exempelvis patienten själv kommer att kunna rapportera in de receptfria läkemedel som den använder, samt att läkemedel som delats ut på sjukhus och läkemedel som ordinerats utomlands också ska kunna föras in i registret. Detta skapar en bättre helhetsbild som i sin tur främjar patientsäkerheten. Med utvecklingen kommer också nya möjligheter, menar Rickard som ser en framtid där E-hälsomyndighetens roll utvecklas samt att digitaliseringen öppnar upp för nya marknader. – I lagförslaget står det även att vi ska tillgängliggöra data från listan i ett standardiserat format för att andra exempelvis ska kunna bygga beslutsstöd, vilket öppnar upp för innovation samt en marknad för företag som jobbar med kvalitetssäkring av nationell data. För E-hälsomyndighetens del kommer den nationella läkemedelslistan också att innebära en närmare relation till vården och patienterna än i dag, säger Rickard.

E-hälsa 2025 är en vision som rimmar med framtiden säger Jean-Luc som menar att vi då kommer att se en läkemedelslista som är integrerad och naturlig i vårdens arbete och vardag. En utveckling som kommer att innebära en ökad kvalitet ur aspekten medborgarservice, där individen får möjlighet att ta del av en lika samlad som förenklande produkt. – Vi har börjat ta de stora stegen framåt men är också tydliga med att detta är en process som måste skyndas långsamt med hänsyn till lagstiftning och patientsäkerhet. Diskussionen angående läkemedelslistan som sedermera resulterade i ett lagförslag, har förts under en lång tid, vilket också ökar förväntningarna och ställer stora krav på att produkten som slutligen levereras håller den höga standard som krävs, säger Jean-Luc.

Fakta

FAKTA
E-hälsomyndighetens fokuserar på tre teman inom sin satsning på E-hälsa.
Kommunikation. E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. Tillgänglighet. E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare.
Verksamhet. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar