Weekly News

Framtiden tillhör nanotekniken

Nanoteknik är ett område där utvecklingen går framåt i hög fart. Nya användningsområden och tillämpningar dyker upp allt oftare och fler satsningar görs för att Sverige ska bli ett världsledande land inom nanotekniken.

Ett aktuellt exempel på en sådan satsning är Nanova, en produktionsanläggning för pilotprodukter inom nanoteknik, som kan komma att utvecklas i Science Village Scandinavia, det vill säga i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och Max IV.

Infrastrukturen är tänkt att rikta sig till Sverigebaserade företag och forskare som önskar att utveckla pilotprodukter och produkter med industristandard utan att själva behöva investera i dyr utrustning. För närvarande pågår en förstudie, finansierad av Vinnova och Region Skåne, av projektet. Initiativet till Nanova kommer från Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.

Arbetet med förstudien leds av Yvonne Mårtensson, som fram till årsskiftet var VD för CellaVision AB. Slutmålet är att komma fram till en uppskattning av investeringsbehovet och marknadspotentialen. Förslag på en affärsmodell ska också tas fram.

Det bakomliggande syftet med Nonova är att skapa förutsättningar för svenska företag att utvecklas från r&d-fas till full produktion utan att behöva lämna Sverige. Tidigare har nämligen framgångsrik forskning inom nanotrådar vid Lunds universitet bland annat gett upphov till nanoteknik-företagen Glo AB och Sol Voltaics AB, där dock Glo AB var tvungna att flytta till Silicon Valley för att få igång storskalig serieproduktion.

Nanova är också ett steg i Region Skånes övergripande mål att bli Europas mest innovativa region 2020. Nanotekniken skapar även möjligheter inom den medicinska forskningen. Nyligen tog det Göteborgsbaserade företaget Cline Scientific fram en ny teknik som med hjälp av nanoteknik förenklar stamcellsodling. Stamceller har potential att bidra till utvecklingen av nya behandlingar för till exempel diabetes och Alzheimers, sjukdomar som i dag är obotliga.

För att stamceller ska kunna odlas krävs mycket noggranna tillväxtförhållanden för att kunna utvecklas till friska celler. I vissa miljöer hämmas tillväxten, medan stamcellerna i andra miljöer kan växa okontrollerat. Cline Scientifics lösning är en gradient yta, kallat Nanogradient, vilken består av en glasyta på vilken nanopartiklar av guld placeras ut i ett gradientmönster. På ena sidan sitter partiklarna tätare men blir glesare ju närmre andra sidan av glasytan man kommer.

På nanopartiklarna kan det bindas in ett protein som är viktigt för stamcellens tillväxt. I gradienten skapas därmed en miljö som går från hög till låg koncentration av proteinet. Att man valt nanopartiklar av guld är för det är ett grundämne som är stabilt och inte oxiderar.

Gradientytan prepareras med nanopartiklar, proteiner och andra ämnen som är viktiga för att cellerna ska växa. Sedan tillsätts själva stamcellerna. Utifrån hur de sedan växer i gradienten kan forskarna sedan utröna vilka förhållanden som funkar bäst. Det segmentet som uppvisar bäst förutsättningar kan sedan återskapas på en så kallad Nanoyta där fler celler kan odlas uniformt.

I dagsläget används Cline Scientifics teknik av stamcellforskare och stamcellsföretag. Målet med tekniken är att kunna producera stamceller som kan användas för nya behandlingar av olika sjukdomar.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar