Weekly News

Ett värdigt liv med valmöjligheter

För personer med funktionsnedsättning är assistans en nödvändighet. Utan väl fungerande, kompetent assistans beskärs möjligheten till ett välfungerande liv. 

Det fungerar inte att bara prata om att den här gruppen kostar pengar. Man måste se hela kedjan: vi kan med dagens medicinteknik och kunskap rädda fler liv och om dessa personer sedan behöver mer hjälp genom livet kan samhället inte neka dem detta.

Sedan LSS-reformen drevs igenom 1994 har mycket positivt hänt. Lagen föreskriver att personer med allvarliga funktionsnedsättningar ska ha rätt till ett värdigt liv, ett liv som vi andra tar för givet. Marie och Patrick Hansson driver sedan 2010 Björka Assistans i Lomma med verksamhet från Skurup till Trollhättan. Marie Hansson är själv undersköterska och socionom och har dessutom många års erfarenhet som LSS-handläggare och enhetschef i ett vårdföretag. Björka Assistans har successivt utvecklats och i dag har man omkring 300 duktiga medarbetare. 

Som vårdgivare märker man den negativa förändring som skett under senare år och ser hur hårt den drabbar personer med funktionsnedsättning: Antalet assistanstimmar som beviljas av Försäkringskassan minskar och många som är i behov av daglig vård och omsorg står nu helt utan, eller har fått antalet beviljade assistanstimmar kraftigt reducerade. Detta drabbar en grupp i samhället som inte har någon stark och tydlig politisk företrädare och därmed små möjligheter att bilda opinion och göra sig hörda.
– Det finns en pågående och väldigt het diskussion i media om personlig assistans, där enbart negativa exempel på vårdföretag som skor sig på sina kunder, eller på personer som fuskar sig till assistansersättning lyfts upp. Det finns inte fler oseriösa företag i vår bransch än det gör i vilken bransch som helst. De oseriösa aktörerna ska givetvis bort, men samtidigt är det viktigt att inte en hel bransch smutskastas som oseriös och enbart profithungrig, säger Patrick Hansson. 
Politiskt dras det dessutom ner på anslag för de som behöver hjälpen bäst. Det är skamligt att vi som rikt och välfungerande land inte kan upprätthålla denna nödvändiga service för våra medborgare, menar Patrick. Han påpekar att det krävs att man från politiskt håll ser till det verkliga behovet och att mål och ambition måste vara tydliga: att se till att personer med funktionsnedsättning får högkvalitativ assistans som möjliggör ett välfungerande liv. Här gäller det att säkerställa att de bolag som bedriver assistans gör det med ambitionen att ge sina kunder ett bättre liv och en assistans som utgår från behoven hos brukarna själva. En hårdare kontroll av assistansutförare och en tydlig linje mot att förbättra servicen är något både Marie och Patrick förespråkar.
– Det fungerar inte att bara prata om att den här gruppen kostar pengar. Man måste se hela kedjan: vi kan med dagens medicinteknik och kunskap rädda fler liv och om dessa personer sedan behöver mer hjälp genom livet kan samhället inte neka dem detta, säger Marie.

Båda är ense om att det skulle behövas en tydlig politisk företrädare för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget blir deras behov förbisedda och försvinner i debatten om oseriösa företag och bidragsfusk. Bengt Westerberg, (Socialminister 1991–1994), som drev igenom LSS-reformen, har gjort ett antal analyser om assistansreformen under senare år. Enligt dessa finns det ingenting som pekar på att assistansen är dålig eller dyrare än vad den bör vara, tvärt om.
– Som det är nu blir det svårare och svårare att driva seriös verksamhet i vår bransch, med tanke på att assistansersättningens ökning de senaste åren inte ens täcker löneavtalens ökningar. De som drabbas är personer med funktionsnedsättning, som redan har en utsatt position i samhället. Om villkoren för assistansersättning fortsätter att stramas åt är det inte bara den som behöver assistans som är förlorare, utan även deras familjer och andra närstående som får rycka in när assistansen uteblir. Det i sin tur betyder en ökad belastning i en ofta redan pressad familjesituation med exempelvis sjukskrivning som följd. Detta är förödande för familjerna och negativt för samhället på flera plan. Vi vill att politikerna ska grunda sina beslut om ersättning på fakta och analyser, inte på en snedvriden medial debatt, avslutar Patrick.

Fakta

Läs mer här! 

Se Bengt Ws rapportpresentation

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar