Weekly News

– Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i förvandling och den digitalisering som nu genomförs är bara början på en revolution, säger Torsten Håkansta. E-HÄLSA

eHälsa ett viktigt steg för framtidens vård

eHälsa håller på att förändra svensk hälso- och sjukvård. Med hjälp av digitaliseringens alla möjligheter kan kvaliteten på vården öka samtidigt som den blir mer jämlik och pengarna kan användas mer effektivt.

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i förvandling och den digitalisering som nu genomförs är bara början på en revolution.

Det menar Torsten Håkansta, generaldirektör på eHälsomyndigheten, som har uppdraget att skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg, bland annat genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner.

– Grunden för digitaliseringen är att patienterna och deras anhöriga ska kunna erbjudas en bättre, säkrare och därmed även tryggare vård. Men också att vårdens medarbetare ska få tillgång till verktyg som underlättar deras arbete och ger dem bättre beslutsunderlag och i slutändan ett bättre vårdresultat, säger han.

– En annan vinst med digitaliseringen är att de inom vården som har som uppgift att planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förändringar får bättre och mer aktuella underlag att utgå från när beslut ska fattas.

När det gäller digitalisering av samhället i det stora hela ligger Sverige på första plats i världen. Inom industrisektorn, där man redan kommit långt, intar vi en tredje plats. Men när det kommer till hälso- och sjukvården hamnar Sverige längre ner på en föga imponerande 16:e plats.

– Så det finns mycket att göra, konstaterar Torsten Håkansta. För den enskilde patienten innebär det att fler e-tjänster utvecklas som till exempel att kunna ta del av sina journaler eller kommunicera med vården via nätet för bokning av läkarbesök, förnyelse av recept eller rådfrågning. Det vore önskvärt att patientens information kunde delas mellan olika vårdgivare och därmed bidra till en säkrare och mer jämlik vård.

– I dag är det inte ovanligt att det finns ett glapp mellan olika vårdgivare, till exempel när ansvaret för vården av en patient ska överföras från den landstingsdrivna sjukvården till den kommunala vård- och omsorgen eller socialtjänsten, och omvänt. Viktig information för den fortsatta vården riskerar att komma bort på vägen, till exempel uppgifter om vårdtagarens allmäntillstånd, andra sjukdomar och vilka läkemedel som patienten står på.

– Just läkemedel är ett konkret exempel på att det skulle vara av stort värde att det fanns en gemensam informationskälla som både vårdgivarna och apoteken kan använda. Det skulle minska risken för dubbelordination eller att olika läkemedel som förskrivs påverkar varandra.

På andra områden ligger dock Sverige långt framme. Det gäller bland annat recept som skickas elektroniskt så att patienten kan hämta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst i landet.

– 98 procent av alla recept är så kallade e-recept och det är eHälsomyndigheten som har ansvaret för att förmedla och lagra recepten och sedan att utifrån recepten ta fram statistik över de läkemedel som förskrivs i Sverige, fortsätter Torsten Håkansta.

– Bara under en månad handlar det om mellan åtta och nio miljoner recept!

Ett annat område där Sverige kommit långt är införandet av digitala journalsystem som gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt inhämta information.

– På sikt är tanken att den information som finns i journalen ska vara tillgänglig oavsett var i landet man befinner sig. Så är det inte nu eftersom de olika datasystem som används av olika vårdgivare inte alltid kan kommunicera med varandra. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt eftersom man ju inte alltid befinner sig sitt eget landsting när man kan behöva vård, understryker Torsten Håkansta.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar